تالار ابن سینا

این فضای خاص و چندمنظوره می‌تواند برای کاربردهایی مانند کارگاه آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. کنگره ارتوپدی و کنگره پوست ازجمله رویدادهایی بودند که در اینجا برپا شد.
یک‌دستی و سپیدی محیط این تالار شکوه و آرامشی مثال‌زدنی به‌ آن بخشیده ‌است.
این تالار در چیدمان کارگاهی می‌تواند تا هفتادنفر را در خود جای دهد.

تالار ابن سینا رایزن